Dagis

Vad innebär föräldrar kooperativ dagis?

Ett föräldrakooperativ innebär att medlemmarna (föräldrarna) själva äger och driver verksamheten. Kooperativet bygger på öppenhet, frivillighet, demokrati och aktivt deltagande av medlemmarna.

När man driver ett dagis där alla använder en varsin dator så finns det bra lösningar för detta.
När man driver ett dagis där alla använder en varsin dator så finns det bra lösningar för detta.

Vad man kan göra om flera använder varsin dator är data diode som skulle kunna vara en bra lösning på dagiset man jobbar på.

Föräldrakooperativ dagis är en form av förskoleverksamhet där föräldrarna är direkt engagerade i driften och skötseln av förskolan. Här är en översikt över vad föräldrakooperativ dagis innebär:

Vad är föräldrakooperativ dagis?

Ett föräldrakooperativ dagis är en typ av förskola där föräldrarna samarbetar för att driva verksamheten. Det innebär att föräldrarna inte bara är involverade i sina egna barns utbildning och vård, utan också i det dagliga arbetet och beslutsfattandet för förskolan som helhet. Ex på dagis som är föräldrar kooperativt är Kåbo förskola.

Hur fungerar ett föräldrakooperativ dagis?

Engagemang och arbetsinsats:

 • Arbetsinsatser: Föräldrar förväntas bidra med sin tid och arbetskraft till förskolan. Detta kan innebära att delta i städning, matlagning, underhåll, administrativa uppgifter eller hjälpa till med barnen under vissa tider.
 • Arbetsgrupper: Föräldrarna kan delas in i olika arbetsgrupper med specifika ansvarsområden, till exempel ekonomi, personal, lokalvård, inköp, eller evenemang.

Beslutsfattande:

 • Styrelse: En styrelse, bestående av valda föräldrar, ansvarar för övergripande beslut och långsiktig planering. Styrelsen kan inkludera poster som ordförande, sekreterare, kassör, och ledamöter med särskilda ansvarsområden.
 • Möten: Regelbundna möten hålls där alla föräldrar har möjlighet att delta och påverka beslut som rör förskolan. Detta skapar en demokratisk och transparent struktur.

Pedagogisk verksamhet:

 • Anställda Pedagoger: Förskolan har vanligtvis anställda pedagoger som ansvarar för den dagliga pedagogiska verksamheten och omsorgen om barnen. Pedagogerna arbetar i samarbete med föräldrarna.
 • Föräldrars Roll: Föräldrar kan vara involverade i att utveckla och genomföra pedagogiska aktiviteter, men de anställda pedagogerna leder oftast det pedagogiska arbetet.

Ekonomi:

 • Avgifter: Föräldrarna betalar en månadsavgift som täcker löner för anställda, material, lokalkostnader och andra utgifter. Avgiften kan variera beroende på hur mycket arbete föräldrarna själva bidrar med.
 • Bidrag: Förskolan kan även få kommunala bidrag och statliga stöd, precis som andra förskolor.

Fördelar och utmaningar

Fördelar:

 • Gemenskap: Föräldrar och barn får en stark känsla av gemenskap och samhörighet.
 • Inflytande: Föräldrar har stort inflytande över hur förskolan drivs och kan anpassa verksamheten efter barnens behov.
 • Engagemang: Ökat engagemang från föräldrarna kan leda till en bättre förståelse för barnens vardag och utveckling.

Utmaningar:

 • Tidskrävande: Föräldrars engagemang kräver tid och energi, vilket kan vara en utmaning för dem med hektiska scheman.
 • Ansvar: Föräldrarna måste ta på sig ett stort ansvar för att förskolan ska fungera väl.
 • Samarbete: Föräldrar måste kunna samarbeta och lösa konflikter som kan uppstå inom kooperativet.

Föräldrakooperativ dagis är en form av förskola där föräldrar är direkt involverade i drift och beslut. Detta innebär både ansvar och fördelar, såsom ökad gemenskap och inflytande över barnens vardag. Att delta i ett föräldrakooperativ kräver tid och engagemang, men kan också vara mycket givande för både föräldrar och barn.